Spring naar inhoud

Strategie

Naar een duurzame en gezonde toekomst

Missie

Ondernemerschap zien wij als belangrijkste motor voor economische groei. Startups en scale-ups zijn wat ons betreft de toekomst van de economie. Door in te zetten op ondernemerschap kunnen we maximaal bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken én het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Daarom luidt onze missie:

'De economische structuur in Noord-Nederland duurzaam versterken.' ​

Visie

De NOM wil ondernemingen ondersteunen in hun groei. De filosofie hierachter is dat als je in een regio de economie echt wilt versterken je dat alleen realiseert door ondernemingen te versterken. Onze diensten dragen bij aan de groei van ondernemers en verstevigen daarmee de noordelijke economie op een duurzame manier. We hebben onze visie dan ook kort en bondig geformuleerd: Ondernemingen doen groeien.

Onze strategie voor een duurzame en gezonde toekomst

We geloven er in dat het onze taak is om samen met bedrijven in Noord-Nederland een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en gezondheid. Met onze in 2020 ontwikkelde strategie richten we ons daarom op drie transitiethema's: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dat doen we met de zeven (top)sectoren die daar in Noord-Nederland aan bij kunnen dragen: Chemie, Energie, Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie.

Deze koers sluit aan bij het in 2019 door het kabinet geformuleerde Missiegedreven innovatiebeleid, waarin thema’s als energietransitie en klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid centraal staan en is bovendien geïnspireerd door de Regionale Investeringsstrategie (RIS3) voor Noord-Nederland, welke zich richt op de transities lineaire naar een circulaire economie, fossiele naar duurzame energie, transitie in de zorg, en de transitie van analoog naar digitaal. Ook is als referentie het strategische kader gebruikt, dat in 2020 door de aandeelhouders van de NOM is opgesteld.

In 2021 is op basis van de strategie een meerjarenplan voor de periode 2022-2025 ontwikkeld. Daarin ligt de nadruk zowel op groei als op onze manier van werken. Belangrijke organisationele aandachtspunten zijn Integreren, Focusseren en Professionaliseren, met als doel vanuit de verschillende disciplines van de NOM als één loket te werken aan de transities Duurzamer, Gezonder en Slimmer.

Hoe we waarde creëren

Hoe we waarde creëren

Vanuit onze missie, visie en strategie creëren we maatschappelijke en economische waarde voor onze regio. Belangrijke vormen van kapitaal die we daarvoor nodig hebben zijn natuurlijk geld, maar ook kennis en expertise en ons netwerk. Ons team van NOMmers is daarin onmisbaar. Zij zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders in het ecosysteem.

Onze strategie en meerjarenplan sluiten aan bij de trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Met investeringen in startups en scale-ups, het ontwikkelen van ecosystemen en het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven en het daarbij sturen op onze materiële thema's dragen we bij aan het duurzamer, gezonder en slimmer maken van Noord-Nederland.

De directe waarde zit onder andere in het aantal ondernemingen dat we gefinancierd hebben, het aantal succesvolle innovatieprojecten en het investeringsvolume dat door nieuw gevestigde bedrijven geïnvesteerd is. Deze indicatoren worden ook bijgehouden op https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/trackrecord/. Deze outputs leiden tot outcomes op het gebied van economische groei, innovatie, circulariteit en diversiteit in onze organisatie en in het investeringslandschap.

Onze impact drukken we uit in vier impactgebieden. Deze zijn gekoppeld aan een selectie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. We lichten drie impactvolle cases toe en ook in het resultatenhoofdstuk laten we aan de hand van diverse cases zien hoe we bijdragen aan de SDGs en de maatschappelijke transities voor een duurzamer en gezonder Noord-Nederland.

Waardecreatiemodel

Onze impact in beeld

Een circulaire oplossing voor vervuild staal

Input

Purified Metal Company (PMC) is het eerste bedrijf ter wereld dat op een verantwoorde wijze verontreinigd staalschroot verwerkt tot een product. De belangrijkste input is geproduceerd kapitaal, zoals oude treinstellen, afgeschreven boorplatforms of een afgebroken fabriekshal. Vaak is dit soort staal vervuild met stoffen als asbest, kwik, PCB’s of Chroom VI. Dat maakt verwerking onmogelijk, alleen storten is een optie. Dankzij financiering van de NOM, de NIBC Bank, het GROEIfonds van het Economic Board Groningen en andere banken, kon PMC haar innovatieve proces opschalen met de bouw van haar fabriek in Delfzijl.

Activiteiten

PMC ontwikkelde een proces dat vervuilde schroot omzet in duurzame, hoogwaardige grondstoffen voor de staalindustrie. Het bedrijf zamelt het staalschroot in, zorgt voor tijdelijke opslag en transport naar de fabriek. Het verontreinigd schroot wordt eerst in stukken geknipt en vervolgens verhit tot ruim 1500 graden Celsius. Verontreiniging wordt daardoor gescheiden van het staal. De asbeststructuur valt uiteen in onschadelijke componenten. Andere schadelijke stoffen, zoals kwiksulfide, PCB’s, Chroom-6, dioxinen en furanen, worden afgevangen door het rookgasreinigingssysteem waarbij deze worden vernietigd of geneutraliseerd.

Output

In de fabriek werken ondertussen zo’n 68 mensen aan het produceren van Purified Metal Blocks (PMB) die naar de reguliere staalindustrie gaan. Daarnaast wordt een glas- en zandachtig product gemaakt, dat als bouwmateriaal kan dienen. Dankzij dit circulaire proces wordt jaarlijks een flinke hoeveelheid aan asbest vernietigd.

Outcomes

De maatschappelijke effecten zijn viervoudig: minder CO2-uitstoot, minder asbest en andere stoffen in het milieu en minder risico’s voor veiligheid en gezondheid, en minder grondstoffendelving. Iedere kilo geproduceerd PMB bespaart 1 kg CO2, dankzij het voorkomen van nieuwe staalproductie.

Impact

SusPhos maakt de fosfaatketen rond

Fosfaat is samen met stikstof en kalium een belangrijk onderdeel voor de groei van onze landbouwgewassen. Het is echter ook een stof die bij te grootte hoeveelheden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Om die reden mag fosfaat, aanwezig in rioolwater en veelgebruikt in de landbouwsector, in Nederland niet geloosd worden in oppervlaktewater, maar moet het via de rioolwaterzuivering uit afvalwater gehaald worden. Daarna belandt het in overblijvend rioolwaterslib. Dit slib wordt verbrand en gestort, mede omdat er schadelijke stoffen, zoals virussen en resten van medicijnen, inzitten. Het restproduct is slibas, wat vaak gestort wordt in oude mijnen in Duitsland.

Input

Naast de negatieve milieu-effecten is fosfaat een fossiele grondstof. Ook is er in de EU slechts één fosfaatmijn aanwezig. Voldoende redenen om de fosfaatproductie circulair aan te pakken. Susphos gebruikte haar kennis van chemie en circulairiteit en ontwikkelde een manier om fosfaat terug te winnen. Met financiering vanuit onder andere de NOM werd een proeffabriek in Leeuwarden gebouwd.

Activiteiten

De techniek maakt het mogelijk om fosfaten uit afvalwater terug te winnen voor hoogwaardige toepassingen. Uniek is dat er gebruik wordt gemaakt van aceton in plaats van water, zoals gebruikelijk in het reguliere proces. Daardoor kunnen de als bijproduct ontstane zouten makkelijk afgescheiden worden. Ook is het kookpunt van aceton lager, waardoor minder energie nodig is. In de proeffabriek in Leeuwarden wordt de circulaire verwerking van fosfaat getest. Omdat naast Nederland ook Duitsland kansen biedt, is het bedrijf al bezig met het plannen van meer productiecapaciteit in een nieuwe, grotere fabriek.

Output

Het proces resulteert in toepassingen zoals bio-based vlamvertrager en kunstmestproducten, een duurzamer alternatief voor fosfaat afkomstig uit fosfaatmijnen. Dankzij de huidige proeffabriek en geplande grotere fabriek ontstaat bovendien meer werkgelegenheid.

Outcomes

Susphos draagt bij aan de vermindering van vervuild fosfaat dat opgeslagen wordt in mijnen en aan de schaarste van fosfaat als grondstof. Dat heeft ook een positief effect op de biodiversiteit. Door een lager energie- en waterverbruik in het proces wordt ook positief bijgedragen aan het tegengaan van klimaatverandering en waterschaarste. En maatschappelijke waardecreatie zit in de economische bijdrage op het gebied van banencreatie.

Impact

Web-IQ voor een veiliger internet

Input

Web-IQ werd opgericht in 2011 nadat de oprichters tijdens een routine-crawl van het web op beelden van seksueel misbruik van kinderen stuitten. Hun software, een zoektechnologie voor fotoverzamelingen met een filter om porno te blokkeren, bleek ook geschikt voor het opsporen van kinderporno. Daarom werd Web-IQ opgericht, een bedrijf met als missie ervoor te zorgen dat rechtshandhavingsinstanties de beste online intelligence tools en data tot hun beschikking hebben in de strijd tegen met name deze misdaad. 

De NOM investeerde in 2017 en Web-IQ gebruikte haar expertise en technologie om het intelligence platform Voyager te ontwikkelen, dat op een methodische en geautomatiseerde maar ook privacy gebaseerde manier het internet activeert voor haar klanten. Met dit platform kunnen door politieorganisaties en autoriteiten data-gestuurd criminele activiteiten zoals kinderporno bestrijden. De technologie is van grote internationale betekenis.

Activiteiten & Output

Door het leveren van forensische web intelligence technologie, expertise en een unieke darknet-dataset, helpt Web-IQ steden en gemeenten, rechtshandhavingsinstanties en financiële instellingen om grip te krijgen op online fenomenen die burgers raken, en om claimfraude in de verzekeringsmarkt en witwaspraktijken via bijvoorbeeld banken tegen te gaan. Het bedrijf is ondertussen met zo’n 45 medewerkers actief in meer dan 34 landen. Rond de 100 instanties maken gebruik van de diensten.

Outcomes

Het hogere doel van Web-IQ is een Internet vrij van beeldmateriaal van het misbruik van minderjarigen.

Impact

Een circulaire oplossing voor vervuild staal

Input

Purified Metal Company (PMC) is het eerste bedrijf ter wereld dat op een verantwoorde wijze verontreinigd staalschroot verwerkt tot een product. De belangrijkste input is geproduceerd kapitaal, zoals oude treinstellen, afgeschreven boorplatforms of een afgebroken fabriekshal. Vaak is dit soort staal vervuild met stoffen als asbest, kwik, PCB’s of Chroom VI. Dat maakt verwerking onmogelijk, alleen storten is een optie. Dankzij financiering van de NOM, de NIBC Bank, het GROEIfonds van het Economic Board Groningen en andere banken, kon PMC haar innovatieve proces opschalen met de bouw van haar fabriek in Delfzijl.

Activiteiten

PMC ontwikkelde een proces dat vervuilde schroot omzet in duurzame, hoogwaardige grondstoffen voor de staalindustrie. Het bedrijf zamelt het staalschroot in, zorgt voor tijdelijke opslag en transport naar de fabriek. Het verontreinigd schroot wordt eerst in stukken geknipt en vervolgens verhit tot ruim 1500 graden Celsius. Verontreiniging wordt daardoor gescheiden van het staal. De asbeststructuur valt uiteen in onschadelijke componenten. Andere schadelijke stoffen, zoals kwiksulfide, PCB’s, Chroom-6, dioxinen en furanen, worden afgevangen door het rookgasreinigingssysteem waarbij deze worden vernietigd of geneutraliseerd.

Output

In de fabriek werken ondertussen zo’n 68 mensen aan het produceren van Purified Metal Blocks (PMB) die naar de reguliere staalindustrie gaan. Daarnaast wordt een glas- en zandachtig product gemaakt, dat als bouwmateriaal kan dienen. Dankzij dit circulaire proces wordt jaarlijks een flinke hoeveelheid aan asbest vernietigd.

Outcomes

De maatschappelijke effecten zijn viervoudig: minder CO2-uitstoot, minder asbest en andere stoffen in het milieu en minder risico’s voor veiligheid en gezondheid, en minder grondstoffendelving. Iedere kilo geproduceerd PMB bespaart 1 kg CO2, dankzij het voorkomen van nieuwe staalproductie.

Impact

SusPhos maakt de fosfaatketen rond

Fosfaat is samen met stikstof en kalium een belangrijk onderdeel voor de groei van onze landbouwgewassen. Het is echter ook een stof die bij te grootte hoeveelheden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Om die reden mag fosfaat, aanwezig in rioolwater en veelgebruikt in de landbouwsector, in Nederland niet geloosd worden in oppervlaktewater, maar moet het via de rioolwaterzuivering uit afvalwater gehaald worden. Daarna belandt het in overblijvend rioolwaterslib. Dit slib wordt verbrand en gestort, mede omdat er schadelijke stoffen, zoals virussen en resten van medicijnen, inzitten. Het restproduct is slibas, wat vaak gestort wordt in oude mijnen in Duitsland.

Input

Naast de negatieve milieu-effecten is fosfaat een fossiele grondstof. Ook is er in de EU slechts één fosfaatmijn aanwezig. Voldoende redenen om de fosfaatproductie circulair aan te pakken. Susphos gebruikte haar kennis van chemie en circulairiteit en ontwikkelde een manier om fosfaat terug te winnen. Met financiering vanuit onder andere de NOM werd een proeffabriek in Leeuwarden gebouwd.

Activiteiten

De techniek maakt het mogelijk om fosfaten uit afvalwater terug te winnen voor hoogwaardige toepassingen. Uniek is dat er gebruik wordt gemaakt van aceton in plaats van water, zoals gebruikelijk in het reguliere proces. Daardoor kunnen de als bijproduct ontstane zouten makkelijk afgescheiden worden. Ook is het kookpunt van aceton lager, waardoor minder energie nodig is. In de proeffabriek in Leeuwarden wordt de circulaire verwerking van fosfaat getest. Omdat naast Nederland ook Duitsland kansen biedt, is het bedrijf al bezig met het plannen van meer productiecapaciteit in een nieuwe, grotere fabriek.

Output

Het proces resulteert in toepassingen zoals bio-based vlamvertrager en kunstmestproducten, een duurzamer alternatief voor fosfaat afkomstig uit fosfaatmijnen. Dankzij de huidige proeffabriek en geplande grotere fabriek ontstaat bovendien meer werkgelegenheid.

Outcomes

Susphos draagt bij aan de vermindering van vervuild fosfaat dat opgeslagen wordt in mijnen en aan de schaarste van fosfaat als grondstof. Dat heeft ook een positief effect op de biodiversiteit. Door een lager energie- en waterverbruik in het proces wordt ook positief bijgedragen aan het tegengaan van klimaatverandering en waterschaarste. En maatschappelijke waardecreatie zit in de economische bijdrage op het gebied van banencreatie.

Impact

Web-IQ voor een veiliger internet

Input

Web-IQ werd opgericht in 2011 nadat de oprichters tijdens een routine-crawl van het web op beelden van seksueel misbruik van kinderen stuitten. Hun software, een zoektechnologie voor fotoverzamelingen met een filter om porno te blokkeren, bleek ook geschikt voor het opsporen van kinderporno. Daarom werd Web-IQ opgericht, een bedrijf met als missie ervoor te zorgen dat rechtshandhavingsinstanties de beste online intelligence tools en data tot hun beschikking hebben in de strijd tegen met name deze misdaad. 

De NOM investeerde in 2017 en Web-IQ gebruikte haar expertise en technologie om het intelligence platform Voyager te ontwikkelen, dat op een methodische en geautomatiseerde maar ook privacy gebaseerde manier het internet activeert voor haar klanten. Met dit platform kunnen door politieorganisaties en autoriteiten data-gestuurd criminele activiteiten zoals kinderporno bestrijden. De technologie is van grote internationale betekenis.

Activiteiten & Output

Door het leveren van forensische web intelligence technologie, expertise en een unieke darknet-dataset, helpt Web-IQ steden en gemeenten, rechtshandhavingsinstanties en financiële instellingen om grip te krijgen op online fenomenen die burgers raken, en om claimfraude in de verzekeringsmarkt en witwaspraktijken via bijvoorbeeld banken tegen te gaan. Het bedrijf is ondertussen met zo’n 45 medewerkers actief in meer dan 34 landen. Rond de 100 instanties maken gebruik van de diensten.

Outcomes

Het hogere doel van Web-IQ is een Internet vrij van beeldmateriaal van het misbruik van minderjarigen.

Impact

Volgend hoofdstuk: 04 Resultaten