Spring naar inhoud

Over dit verslag

Verslaggevingsbeleid

Grondslagen voor de verslaggeving

Dit jaarverslag is opgesteld volgens de principes van het Integrated Reporting framework. We rapporteren daarbij over een aantal voor ons materiële thema's, waarmee we focus aanbrengen in het jaarverslag en alleen rapporteren over onderwerpen die voor interne en externe stakeholders van belang zijn. Het is onze ambitie om onze verslaggeving continu verder te ontwikkelen, waarbij wij duidelijk onze bredere maatschappelijke impact willen laten zien.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving', die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Onze verslaggeving wordt extern gewaardeerd. Zo beoordeelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ons verslag via de Transparantiebenchmark.

Afbakening van dit verslag

Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons gebaseerd op de informatiebehoeftes van onze stakeholders via een materialiteitsanalyse. Het jaarverslag en de materiële thema's hebben betrekking op de activiteiten van de N.V. NOM. Het verslag gaat niet in op beleid en resultaten van onze participaties. Dit betreffen altijd minderheidsbelangen, waardoor we beperkt invloed hebben. Niet-financiële data ten aanzien van acquisities en desinvesteringen zijn daarom niet opgenomen in het verslag.

Het jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. De publicatiedatum van dit verslag is 8 april 2022. Het vorige verslag is op 12 april 2021 gepubliceerd en had betrekking op kalenderjaar 2020.

Dataverzameling en consolidatie

De data voor het verslag worden centraal verzameld en geconsolideerd aan de hand van de KPI's (prestatie-indicatoren) die we bijhouden. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen en consolideren van de relevante data voor de waarde die we in Noord-Nederland realiseren. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt over de data verantwoording af aan de RvC en tijdens de AvA.

Hieronder lichten we de dataverzameling toe voor al onze gemonitorde prestatie-indicatoren:

  • De prestatie-indicator Aantal ondernemingen gefinancierd wordt bepaald op basis van het aantal (één of meer) verstrekte financieringen aan een onderneming, die gedurende een intensief Flinc traject worden gerealiseerd. 
  • De prestatie-indicator Investeringsvolume in startups wordt bepaald op basis van de totale omvang van verstrekte financieringen aan ondernemingen, die gedurende een intensief Flinc traject worden gerealiseerd.
  • De prestatie-indicator Nieuwe arbeidsplaatsen wordt bepaald aan de hand van het beoogde aantal te creëren arbeidsplaatsen na financiering van een onderneming. Het aantal reeds aanwezige aantal FTE bij aanvang van de financiering wordt hierbij niet meegeteld.
  • De prestatie-indicator Gerealiseerde financieringen wordt bepaald op basis van de aantal verstrekte financieringen, waarbij alleen nieuw aangegaan commitment is opgenomen. Maandelijks wordt over het Investeringsniveau gerapporteerd aan Directie, Raad van Commissarissen en Investment Committee.
  • De prestatie-indicator Verstrekt kapitaal wordt bepaald op basis van feitelijke uitstroom van middelen (exclusief conversies) en is een totaaloptelling van de NOM fondsen en de fondsen waar de NOM het beheer voor doet.
  • De prestatie-indicatoren Succesvolle acquisitietrajecten, Totale investeringen en Nieuwe arbeidsplaatsen worden bepaald aan de hand van opgaven door de portfoliobedrijven en confirmation letters van de betreffende ondernemingen. Daarmee verklaren de bedrijven dat zij onder andere door samenwerking met de NOM in de regio hebben geïnvesteerd en arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Er wordt uitgegaan van een tijdspanne van drie jaar. De data worden gedurende het boekjaar verzameld. Prestaties die niet verifieerbaar zijn of waarvan geen confirmation letters zijn ontvangen worden niet meegenomen in de resultaten van dit jaar, maar zullen worden toegevoegd in het volgende jaarverslag.
  • De prestatie-indicator IR gesprekken wordt gemeten aan de hand van het aantal gesprekken geregistreerd in het CRM systeem Achilles van Invest in Holland.
  • De prestatie-indicatoren Succesvolle projecten (in innovatie) en Investeringsvolume in innovatieprojecten geeft inzicht in het aantal projecten en de totale projectkosten van gefinancierde projecten. Dit is gebaseerd op projectvoorstellen, subsidiebeschikkingen of confirmation letters van betrokken partijen. De data worden na afloop van het boekjaar verzameld.

De dataverzameling met betrekking tot de andere niet-financiële aspecten (zoals met betrekking tot HR) waarover gerapporteerd wordt, vindt jaarlijks na afloop van het boekjaar plaats.

Verificatie niet-financiële informatie

De niet-financiële resultaten worden gedurende het jaar door de intern aangewezen functionarissen gemonitord en bijgehouden. Deze data zijn vooralsnog geen onderdeel van externe verificatie en de NOM heeft zich nog geen doel gesteld om dit in de komende verslaggevingsperiodes te laten doen.

Verantwoordelijkheid voor verslaggevingsproces

Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directeur deze verantwoordelijkheid naar behoren vervult. De door de AvA benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Dit verslag wordt in aanwezigheid van de accountant besproken met de voltallige Raad van Commissarissen. De externe accountant is aanwezig bij de jaarlijkse AvA zodat deze door de aandeelhouders rechtstreeks kan worden bevraagd. Er is geen interne auditor. De controller en de externe accountant hebben rechtstreeks toegang tot elkaar, evenals de controller en de leden van de RvC.

Onze stakeholders en materialiteit

Onze stakeholders

Om onze missie zo goed mogelijk te verwezenlijken houden we nauw contact met onze stakeholders. Dit zijn partijen die deel uitmaken van onze waardeketen en op wie onze activiteiten van invloed zijn. Hiertoe rekenen wij onze aandeelhouders en subsidieverstrekkers, lokale overheden en overheden als opdrachtgever, ondernemingen in de regio, werknemers, leveranciers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers in de regio.

De leden van het Management Team zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en informele overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Met onze strategie en materiële thema's kunnen wij als NOM en als regio een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daarover is het Management Team regelmatig in gesprek met werknemers, ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen. 

Een overzicht van de in 2021 met stakeholders besproken onderwerpen is te vinden in de bijlage.

Materialiteit

Regelmatig voeren we een zogenaamde materialiteitsanalyse uit. Daarbij beoordelen wij met input van onze stakeholders welke onderwerpen bij als als NOM in verslag en binnen onze strategie de meeste aandacht verdienen. In 2017 hebben wij een uitgebreide analyse gedaan. In 2020 zijn de materiële thema's op basis van expert judgement bijgesteld. Ook voor 2021 is dit nog relevant: Maatschappelijke impact, banencreatie en het versterken van de bredere economische structuur, dat is waar wij waarde creëen, zoals ook zichtbaar is in ons waardecreatiemodel. Thema's als innovatie en diversiteit in het investeringslandschap zijn daar belangrijk onderdeel van.

In dit jaarverslag gaan we in op alle thema's uit deze matrix. Daarbij worden de thema's voorzien van groene icoontjes kwalitatief en kwantitatief behandeld, waarbij aspecten zoals doelen, KPI's en managementaanpak aan bod komen. Over het thema financiële prestaties is te lezen in onze jaarrekening.

Connectiviteit

Over de meeste materiële thema’s rapporteren we jaarlijks onze resultaten en doelstellingen. De directie is nauw betrokken bij de monitoring van de voortgang op deze thema's. De samenhang tussen strategie, materiële thema’s, KPI's en resultaten is hieronder in één overzicht weergegeven.

*Betreft de NOM-fondsen en de fondsen onder beheer

Hoe wij sturen op onze materiële thema's

De onderwerpen rechtsboven in de materialiteitsmatrix komen uitgebreid aan bod in dit jaarverslag. Hieronder geven we per onderwerp een toelichting wat het onderwerp voor de NOM betekent en hoe we hier op sturen.

Economische ontwikkeling

De NOM heeft als primaire functie het versterken van de economische structuur van Noord-Nederland. Namens onze aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân) voert de NOM deze taak uit en creëert daarmee duurzame economische waarde voor stakeholders en de maatschappij. Uiteraard doen we met het realiseren van toenemende bedrijvigheid en economische groei indirect ook een groter beroep op grond- en hulpstoffen. Met het aantrekken en doen groeien van bedrijven neemt het ruimte- en energiebeslag bijvoorbeeld toe. Door in te zetten op de thema's Duurzamer, Gezonder en Slimmer richten we ons op het vergroten van onze positieve maatschappelijke impact. 

Innovatie

Vanuit onze activiteiten Innoveren, Investeren en Internationaliseren dragen wij bij aan de innovatiekracht van de regio. Met ons meerjarenplan zetten we nog meer in op innovatie door ons te focussen op de ontwikkeling van een aantal innovatie-ecosystemen. In onze projecten vormen we de verbindende partner tussen ondernemers in ons netwerk en bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Nederland. Onze rol is het ontwikkelen van nieuwe programma's en het netwerk daaromheen. We zorgen dat ook innovatieve MKB-ondernemingen in deze netwerken zitten. Zo kunnen we startups en scale-ups koppelen aan grote bedrijven, waar hun innovatieve oplossingen ingezet en opgeschaald kan worden. Zodra een programma op eigen benen kan staan, richten wij onze aandacht op mogelijke vervolgstappen.

Maatschappelijke impact

Het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken is de laatste jaren steeds meer centraal komen te staan. Wij zien het als onze taak om samen met bedrijven aan oplossingen voor de grote duurzaamheidstransities te werken. Onze strategie richt zich op een Duurzamer, Gezonder en Slimmer Noord-Nederland. We hebben deze transitiethema's als lens over de sectoren waar we mee werken en in investeren gelegd. Daaruit volgen kansrijke ontwikkelingen, zoals op het gebied van groene chemie en grondstoffen, circulaire landbouw en plantaardige eiwitten. We zullen ons daarnaast focussen op de ontwikkeling van een aantal innovatie-ecosystemen die ook bij deze transitiethema's aansluiten. Alle disciplines van de NOM doen in een integrale aanpak mee in deze programma's.

Diversiteit

We willen ook een positieve bijdrage leveren op het gebied van diversiteit. In 2019 verbonden we ons als partner van FundRight aan de ambitie dat zowel ons eigen investeringsteam als de ondernemingen waarin we investeren, streeft naar een managementteam dat voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat. Ons eigen portfolio bestaat namelijk voor 88 procent uit bedrijven met een volledige mannelijke directie. Meer bewustwording creëren is de eerste stap. We organiseren daarom evenementen, publiceren whitepapers en blogs en zetten het onderwerp op de agenda bij onze portfoliobedrijven.

Werkgelegenheid & banengroei

Een tweede sociale impact is onze bijdrage aan de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen. Dit doen we via onze ondersteuning aan jonge, innovatieve startups en het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven naar de regio. Zo ontstaan nieuwe banen. We werken ook aan het behoud van bestaande arbeidsplaatsen in de regio, bijvoorbeeld door bedrijven die zich in de regio gevestigd hebben hier te houden.

Volgend hoofdstuk: 08 Jaarrekening