Spring naar inhoud

Jaarrekening

Jaarrekening

Geconsolideerde balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)

      2022     2021
Activa            
Materiële vaste activa            
Inventaris 1   -     -  
      -     -
Financiële vaste activa            
Participaties en Leningen 2 t/m 5   36.605     29.646  
      36.605     29.646
Vlottende activa            
Vorderingen en overlopende activa 6   2.613     6.560  
Liquide middelen 7   129.470     112.509  
      132.083     119.069
Totaal activa     168.688     148.715
             
Passiva            
Groepsvermogen 8     151.238     140.468
             
Voorzieningen 9     76     89
             
Langlopende schulden 10     11.362     4.906
             
Kortlopende schulden 11     6.012     3.252
             
Totaal passiva     168.688     148.715

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

      2022     2021
Investeren            
Opbrengsten            
Rente- en provisiebaten 12 1.560     1.586    
Ontvangen dividenden 13 0     737    
Opbrengst commissariaten 14 1.445     30    
Resultaat verkopen 0          
participaties 15 14.728     43.055    
Beheer fondsen 16 1.954     2.139    
Saldo van de vrijval/dotatie van de            
voorziening voor financiële vaste activa 17 -2.790     -2.326    
    16.897     45.221  
Kosten            
Personeelskosten 24 4.314     3.794    
Overige kosten 25 1.526     1.330    
    5.840     5.124  
Resultaat Investeren     11.057     40.097
             
Ontwikkelen            
Opbrengsten / vergoedingen            
Ministerie van EZK 18 1.275     1.100    
Additionele financiering 19 -     -    
Bijdrage Provincies 20 1.950     1.950    
Bijdrage acquisitie Gemeenten 21 50     50    
Opbrengst Detachering 22 237     251    
Diensten aan derden 23 -     -    
    3.512     3.351  
Kosten            
Personeelskosten 24 2.794     2.379    
Overige kosten 25 1.005     896    
    3.799     3.275  
Resultaat Ontwikkelen     -287     76
             
Resultaat vóór belastingen     10.770     40.173
Belastingen 26     -     -
Resultaat na belastingen     10.770     40.173

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

      2021     2020
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Resultaat na belastingen         4.729  
Aanpassingen voor:   40.173        
Consolidatie leningen en participaties IFNN per 1/1       1.595    
Afschrijvingen materiële vaste activa       29    
Resultaat verkopen participaties -874     -2.625    
Mutatie voorzieningen 1     1    
Mutatie overige effecten 1.796     -551    
Verandering in werkkapitaal:            
Mutatie vorderingen 8.951     -12.166    
Mutatie langlopende schulden -12.526     13.780    
Mutatie kortlopende schulden 196     558    
    -2.456     621  
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     -2.456     5.350
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            
Investeringen in participaties -6.458     -5.556    
Investeringen in duurzame activa            
Ontvangsten inzake de verkoop van            
participaties en aflossing leningen 48.338     6.827    
    41.880     1.271  
      41.880     1.271
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Aflossing lening IFNN         -17.811  
Ontvangen Agiostorting   23.400     17.811  
      23.400     0
             
Netto kasstroom     62.824     6.621
             
Saldo liquide middelen begin boekjaar NOM + Dochters     49.685     26.848
Consolidatie liquide middelen IFNN per 1/1     -     16.216
Totale saldo liquide middelen geconsolideerd     49.685     43.064
             
Saldo liquide middelen einde boekjaar     112.509     49.685
             
Mutatie liquide middelen     62.824     6.621

Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2021

Algemeen

De Noordelijke Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg 810 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02032331, is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen voor 50% in het bezit zijn van de Staat der Nederlanden. De resterende 50% is ieder evenredig in het bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Uitgangspunt bij participatie door de N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland en haar dochters Venture Kapitaal Fonds III, Drentse Participatiemaatschappij, InnovatieFonds Noord-Nederland in ondernemingen, is het in principe tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal met als doel nieuwe activiteiten op te starten of bestaande activiteiten te versterken. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt daarbij gestreefd naar minderheidsbelangen.

Verslagleggingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ter verbetering van het inzicht zoals bedoeld in art. 2:362 lid 4 BW en gelet op het specifieke karakter van N.V. NOM is voor een aantal posten in de winst- en verliesrekening afgeweken  van het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ) en bevat de winst- en verliesrekening opbrengsten en kosten onderverdeeld naar financieringsbedrijf en ontwikkelingsbedrijf. Tevens is voor die posten een benaming gehanteerd die de inhoud van de post beter weergeeft. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van art. 2:402 BW.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stelselwijziging

Er hebben zich in 2021 geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijziging

Er hebben zich in 2021 geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Continuïteit

Gedurende het boekjaar 2021 heeft het coronavirus wederom de samenleving in zijn greep gehouden. Het effect van corona op onze vennootschap is in financiële zin gering geweest. Voor de werknemers van de NOM is geen gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen. 

Het management heeft met inachtneming van vorengaande vertrouwen in het duurzaam voortzetten van de bedrijfsactiviteiten. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling zijn dan ook gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Groepsverhoudingen

De N.V. NOM behoort tot de NOM-groep. Aan het hoofd van deze groep staat N.V. NOM te Groningen. De jaarrekening van de N.V. NOM is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van N.V. NOM te Groningen.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. NOM of de moedermaatschappij van N.V. NOM en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Grondslagen voor waardering

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten uit verkoop van participaties worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de participaties zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om te vervreemden en/of voldoen aan de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 Titel 9 boek 2 BW worden niet geconsolideerd.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

Geconsolideerde deelnemingen % Plaats
Venture Kapitaal Fonds III B.V. 100% Groningen
B.V. Drentse Participatie Maatschappij 100% Groningen
InnovatieFonds Noord-Nederland (vanaf 1 januari 2020) 100% Groningen

Naast bovenstaande entiteiten is A&RDF B.V. tevens een 100% dochter van de NOM, maar wordt niet meegeconsolideerd in de jaarrekening, omdat de beschikkingsmacht niet bij de NOM ligt.

Grondslagen voor omrekening vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa
De overige effecten bestaan uit participaties, vorderingen op participaties en overige leningen. Aandelenparticipaties worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek van voorzieningen die worden gevormd als de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geeft. Deze waardering tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot uitdrukking komen. Om een nader inzicht te geven in de verandering van de waarde van de participatieportefeuille wordt in de toelichting op de balans de benaderde marktwaarde vermeld. De benaderde marktwaarde is de beste inschatting die de NOM maakt van een mogelijke transactieprijs in een vrije markt onder de gegeven omstandigheden van de betreffende participatie. Voor aandelenparticipaties geldt een concrete exit-strategie.

De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand middels het portefeuillebeheermodel (Fista). Middels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd, waarbij meerdere financiële waarderingsmethodieken kunnen worden gehanteerd. Het model sluit zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de IPEV (International Private Equity and Venture Capital), echter omdat de portefeuille voor een groot deel bestaat uit startups en bedrijven in ontwikkeling, wijken wij daar waar nodig af van deze richtlijn, passend bij de doelgroep. De waardering vindt plaats op basis van de meest objectief mogelijke inschatting (zoals recente transacties). Indien de informatie niet voorhanden is, vindt de waardering plaats op basis van een multiple-benadering, dan wel op basis van intrinsieke waarde van de participaties. Bij het maken van de keuze en hoogte van de multiple wordt de beste inschatting van het management gehanteerd. Een aanpassing in de keuze en omvang van de multiple kan leiden tot een (materiële) afwijking van de benaderde marktwaarde. De waardering komt gestandaardiseerd en consistent tot stand.

De leningen betreffen zowel leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen waarin de NOM niet participeert. Het betreft hier, behoudens uitzonderingsgevallen, (converteerbare) achtergestelde leningen. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. Over de looptijd van de lening worden de transactiekosten op basis van de effectieve rentemethode in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de N.V. NOM gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Voorzieningen financiële vaste activa
Voorziening participaties, leningen aan participaties en overige leningen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld of er een voorziening dient te worden gevormd op de boekwaarde, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de organisatie, de uniekheid van het product en/of de productontwikkeling, de marktpositie en de ontwikkelingen in deze.

Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting niet terugverdiend kan worden, zal er een voorziening worden gevormd.

Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Projecten
Projecten met meerdere deelnemers, die de NOM als subsidieaanvrager coördineert, worden in de balans verantwoord. De balanspost is het saldo van de gemaakte projectkosten en de ontvangen bijdragen. Personele kosten die subsidiabel zijn worden aan het project toegerekend en in mindering gebracht op de personele kosten van de NOM. Een eventuele eigen bijdrage van de NOM wordt ten laste van het resultaat gebracht. Indien ultimo het boekjaar de projectkosten hoger zijn dan de ontvangen bijdragen, wordt het saldo gepresenteerd onder overige vorderingen. Indien de ontvangen bijdragen hoger zijn dan de projectkosten, wordt het saldo onder kortlopende schulden gepresenteerd.

Kosten en opbrengsten met betrekking tot op projectbasis gefinancierde werkzaamheden van de NOM, die op verzoek van derden worden uitgevoerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en (direct opeisbare) deposito’s met een looptijd korter dan één jaar. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen, hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
•    een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
•    waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
•    het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Rente- en provisiebaten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa. De rentebaten worden alleen verantwoord indien het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de onderneming zullen toevloeien.

Dividenden
Dividenden van niet op vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het dividend ontstaat.

Verkoop van participaties
Opbrengsten uit de verkoop van participaties worden opgenomen in de opbrengsten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van de boekwaarde van de participatie. Opbrengsten uit de verkoop van participaties worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijkste risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de participaties.

De overdracht van risico’s en voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de betreffende verkoopovereenkomst.

Diensten
Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. De opbrengsten van diensten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verricht.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat zal worden voldaan aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Projectfinanciering
De opbrengsten van op projectbasis gefinancierde projecten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waar de opbrengsten betrekking op hebben.

Opbrengst detachering
Detacheringsopbrengsten worden systematisch als netto-omzet in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Resultaat deelneming
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan N.V. NOM wordt toegerekend.

Kosten
De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor financiële vaste activa
Verliezen bij afstoting van participaties of bij oninbaarheid van leningen worden afgeboekt op de daarvoor gevormde voorziening. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van het resultaat van het Financieringsbedrijf.

Rentelasten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De pensioenregeling betreft een middelloonregeling, uitgaande van pensionering op de AOW-gerechtigde leeftijd en bevat een ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. Overige kenmerken in 2021:

  • franchise: € 14.550
  • Dekkingsgraad eind 2021: ruim 110,2%
  • Verschuldigde premie werknemer: 7,93%
  • Verschuldigde premie werkgever: 25,90%

Toegekende pensioenaanspraken zijn gebaseerd op het salaris van de werknemer, onder aftrek van een AOW-franchise, rekening houdend met de leeftijd van een werknemer. Jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, met een maximum van 1,5%.

Toegekende pensioenaanspraken worden door middel van periodieke premiebetaling aan de pensioenverzekeraar af gefinancierd. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeraar of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn opgenomen in een ander onderdeel van de winst-en-verliesrekening, te weten algemene kosten. Voor inventaris wordt een afschrijvingspercentage van 20% per jaar gehanteerd. Voor een nadere specificatie worden verwezen naar de betreffende toelichting.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

De opbrengsten uit participaties zijn voor de NOM geen opbrengsten waarover btw moet worden voldaan. Dit geldt ook voor het ontvangen van rente op leningen. Ten aanzien van vergoedingen die de NOM ontvangt voor het beheer van investeringsfondsen (voor zover er sprake is van niet ter gemeenschappelijke belegging bijeengebracht vermogen) is de NOM wel btw verschuldigd en wordt overeenkomstig gefactureerd aan de fondsen.

De vennootschap (en haar dochters) zijn met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.  

Bepaling actuele waarde
Een aantal grondslagen en de toelichtingen in de jaarrekening vereisen de bepaling van de actuele waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waardering en informatieverschaffing is de actuele waarde op basis van diverse methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de actuele waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.

Toelichting op geconsolideerde balans

Voor verwerking resultaat

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Activa     2021     2020
Stand per 1 januari            
Verkrijgingsprijs   -     146  
Cum. waardeverminderingen            
en afschrijvingen   -     -117  
Boekwaarden     -     29
             
Mutaties            
Investeringen   -     -  
Desinvesteringen   -     -  
Afschrijvingen materiële vaste activa   -     -29  
Afschrijvingen desinvesteringen   -     -  
      -     -29
Stand per 31 december            
Verkrijgingsprijs   -     146  
Cum. waardeverminderingen            
en afschrijvingen   -     -146  
Boekwaarden     -     -

Financiële vaste activa

2. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

        2021     2020
  Verkrijgingswaarde            
  per 1 januari     35.460     34.871
  Consolidatie IFNN (per 2020)     -     1.952
Bij: Nieuwe participaties 1.475     1.158    
  Omzetting leningen            
  naar participaties 213     -    
  Uitbreidingen / conversies 1.496     3.036    
      3.184     4.194  
Af: Faillissementen /            
  liquidaties -6.640     -2.982    
  Afgestoten participaties -2.968     -2.575    
      -9.608     -5.557  
               
Af: Deconsolidatie IFNN -     -    
      -     -  
        -6.424     -1.363
  Nominaal bedrag            
  per 31 december     29.036     35.460
Af: Voorziening     -8.043     -13.301
        20.993     22.159

De benaderde marktwaarde (BMW) van de participaties bedroeg ultimo 2021 circa € 46 miljoen (2020: € 88 miljoen).

De BMW is gebaseerd op de beste schattingen en aannames in relatie tot de participaties door het management, zoals ook toegelicht onder waarderingsgrondslagen – Financiële Vaste Activa. Deze inschatting komt jaarlijks consistent en gestandaardiseerd tot stand. Gelet op de aard van de bedrijven waar de NOM in investeert, is de onzekerheid in de schattingen en aannames dermate groot, dat dit een materiële invloed kan hebben op de hier gepresenteerde BMW. De hoogte van de BMW kan jaarlijks aan (aanzienlijke) veranderingen onderhevig zijn en bij vervreemding kan de werkelijke uitkomst daarmee afwijken van deze schattingen en aannames. Voor een  aanzienlijk deel van de BMW is waardering onzeker vanwege het beperkt kunnen benchmarken van de gehanteerde multiples,  zodat bij een mogelijke vervreemding een significant andere waarde kan voorkomen. Gekozen assumpties zijn onderhevig aan significante schattingen en daarmee zou men kunnen concluderen dat de BMW zeer waarschijnlijk afwijkt van de reële waarde op het moment van vervreemding van de participatie.

Het verloop van de voorziening op de participaties was als volgt:

        2021     2020
  Voorziening per 1 januari     13.301     14.819
  Consolidatie IFNN (per 2020)     -     764
Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat            
  i.v.m. waardeveranderingen 1.382     127    
      1.382     127  
Af: Vrijval door desinvestering /            
  afboekingen / faillissementen -6.640     -2.409    
      -6.640     -2.409  
        -5.258     -2.282
  Voorziening per 31 december     8.043     13.301

3. Vorderingen op participaties

Dit betreffen (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het aandelenkapitaal.

        2021     2020
  Nominaal bedrag            
  per 1 januari     12.283     14.391
  Consolidatie IFNN (per 2020)     -     407
Bij: Nieuwe leningen 2.487     1.607    
  Uitbreiding leningen 597     246    
  Bijgeschreven rente 610     638    
      3.694     2.491  
Af: Aflossingen -3.350     -2.703    
  Conversie -281     -1.251    
  Afboekingen /            
  faillissementen -774     -1.052    
      -4.405     -5.006  
        -711     -2.515
  Nominaal bedrag            
  per 31 december     11.572     12.283
Af: Voorziening     -5.436     -5.095
        6.136     7.188

De gemiddelde looptijd van een (converteerbare achtergestelde) lening u/g bedraagt bij het aangaan van de financieringsovereenkomst zes jaar waarvan één jaar aflossingsvrij. Bij converteerbare achtergestelde leningen u/g kan onder voorwaarden (bij achterstanden in rente- en aflossingsverplichtingen of anderszins) worden geconverteerd in aandelenkapitaal tegen een aandelenprijs gebaseerd op de nominale koers, tegen de transactiekoers of gebaseerd op actuele marktwaarde. Bij geen van de achtergestelde leningen u/g met een conversie-optie bestaat per balansdatum de mogelijkheid om te converteren.

Het verloop van de voorziening op de vorderingen op participaties was als volgt:

        2021     2020
  Voorziening per 1 januari     5.095     7.439
  Consolidatie IFNN (per 2020)     -     -
Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            
  waardeveranderingen 1.115     -1.292    
      1.115     -1.292  
Af: Vrijval door desinvestering / afboekingen            
  /faillissementen -774     -1.052    
Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            
  voorgaande jaren -     -    
      -774     -1.052  
        341     -2.344
  Voorziening            
  per 31 december     5.436     5.095

4. Overige leningen u/g

Dit betreft (achtergestelde) leningen aan bedrijven waarin de NOM niet participeert in het aandelenkapitaal.

        2021     2020
  Nominaal bedrag per            
  1 januari     828     876
Bij: Nieuwe leningen -     -    
  Uitbreiding leningen -     -    
  Herstel gecorrigeerde rente            
  voorgaande jaren -     -    
  Bijgeschreven rente -     2    
      -     2  
Af: Aflossingen -578     -50    
  Conversie            
  Afboekingen /            
  faillissementen -     -    
      -578      -50  
        -578     -48
  Saldo per 31 december     250     828
Af: Voorziening     -     -
        250     828

Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

        2021     2020
  Voorziening per 1 januari     -     -
Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            
  waardeveranderingen -     -    
      -     -  
Af: Vrijval door desinvestering / afboekingen            
  / faillissementen -     -    
Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            
  voorgaande jaren -     -    
      0     0  
        -     -
  Saldo per 31 december     -     -

5. IAF (voormalig Aanjaagfonds)

Dit betreffen achtergestelde leningen aan bedrijven met een maximum van € 200.000

        2021     2020
  Nominaal bedrag per 1 januari     3.969     4.191
Bij: Nieuwe leningen 470     480    
  Herstructurering leningen -     144    
  Uitbreiding leningen -     280    
  Bijgeschreven rente 49     72    
      519     976  
Af: Aflossingen -525     -305    
  Herstructurering leningen -     -144    
  Afboekingen /            
  faillissementen -518     -749    
      -1.043     -1.198  
        -524     -222
  Saldo per 31 december     3.445     3.969
Af: Voorziening     -1.180     -1.869
        2.265     2.100

Het verloop van de voorziening op het Aanjaagfonds was als volgt:

        2021     2020
  Voorziening per 1 januari     1.869     1.701
Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            
  waardeveranderingen -171     916    
      -171     916  
Af: Vrijval door            
  desinvesteringen /            
  afboekingen /            
  faillissementen -518     -748    
      -518     -748  
        -689     168
  Saldo per 31 december     1.180     1.869

De volgende gemiddelde rentepercentages voor leningen <1 jaar, 1-5 jaar en > 5 jaar zijn in 2021 bij de NOM gehanteerd:

< 1 jaar 8,0%   (2020: 9,4%)
1-5 jaar 9,1%   (2020: 9,4%)
> 5 jaar 9,9%   (2020: 9,9%)

Vlottende activa

6. Vorderingen en overlopende activa

      2021     2020
Te vorderen subsidie inzake            
apparaatskosten   110     440  
Debiteuren   1.317     799  
Projecten   57     156  
Te vorderen belastingen   595     654  
Vordering leningen Lastgevingsovk   -     360  
Vordering beheervergoeding COL   226        
Vordering Prov. Groningen   4.000        
Overige vorderingen   255     105  
      6.560     2.514

Debiteuren

      2021     2020
             
Uitstaande vorderingen   1.317     799  
Voorziening oninbaarheid   -     -  
Stand per 31 december     1.317     799

Projecten

      2021     2020
Inn2Power   -     13  
Food2020   20     40  
Bio-economie   36     50  
Smart Industry Hub   -     53  
Overige projecten   1     -  
Stand per 31 december     57     156

In de vorderingen en overlopende activa zitten geen bedragen die betrekking hebben op een periode langer dan één jaar (2020: € 425.784).

7. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen (€ 112,5 miljoen) wordt verwezen naar het geconsolideerd kasstroomoverzicht. In de liquide middelen zijn de volgende deposito’s begrepen:

Looptijd tot 2021 2020
Rekening zonder vaste looptijd - € 3,6 miljoen
Rekening zonder vaste looptijd - -
Rekening zonder vaste looptijd - € 7,0 miljoen
  - € 10,6 miljoen

De deposito’s zijn direct opeisbaar, evenals de liquide middelen.
Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedraagt 0% (2020: 0%).

Van de totaal aanwezige liquide middelen is ultimo 2021 € 108,2 miljoen ondergebracht in een Schatkistbankierenfaciliteit.

8. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.

9. Voorzieningen

Het verloop van de voorziening dienstjubilea in het verslagjaar was als volgt:

      2021     2020
Stand per 1 januari     88     86
Dotatie ten laste van winst- en verliesrekening 9     10    
Jubileumuitkeringen -8     -8    
      1     2
Stand per 31 december     89     88

De voorziening dienstjubilea is gevormd ten behoeve van toekomstige uitkeringen inzake 10- en 20-jarige dienstjubilea. De voorziening is opgenomen voor de personeelsleden, die voor de pensioendatum het jubileum kunnen halen. Daarbij is op basis van de leeftijd van de werknemers rekening gehouden met de kans dat het dienstverband voor het bereiken van 10- en 20 jarige jubileum wordt beëindigd. De voorziening is opgenomen voor de aan de verstreken dienstjaren toe te rekenen verplichting. Van de voorziening is een bedrag van € 11.141 als kortlopend (korter dan 1 jaar) aan te merken.

10. Langlopende schulden

      2021     2020
Lening LGO Drenthe   3.391     3.300  
Verstrekte fin. arrangementen   -     360  
COL lening EZK   1.515     949  
      4.906     4.609

In 2018 is een lastgevingsovereenkomst met de Provincie Drenthe overeengekomen ten hoogte van € 3.500.000 en voor de duur van 10 jaar (tot 31 december 2028). Dit saldo is uitgebreid met € 140.000 in 2019. Vanuit dit saldo wordt namens de Provincie Drenthe financiële arrangementen verstrekt. Het saldo is gemuteerd door ontvangen rente en aflossing op deze verstrekte financiële arrangementen (€ 186.518) en de kosten voor het beheer door de NOM (- € 36.033). 

In 2021 zijn er tevens lastgevingsovereenkomsten overeengekomen met de Provincie Groningen en het Ministerie van VWS, voor het verstrekken van financiële arrangementen, van respectievelijk € 4 miljoen en € 5 miljoen. Deze bedragen zijn eind 2021 volledig ingezet, maar heeft nog geen mutatie op plaatsgevonden.

In 2020 is de NOM namens het Ministerie van EZK gestart met het verlenen van Corona Overbruggingsleningen (COL). Hiervoor is in 2020 een lening in de vorm van subsidie ontvangen ten hoogte van een bedrag van € 16.882.988 onder de voorwaarde dat het enkel mag worden aangewend voor het verstrekken van overbruggingskredieten conform de overeengekomen randvoorwaarden. De opgenomen € 1.515.043 is het saldo van de ontvang lening/subsidie minus de uitgezette leningen. Daarnaast is het saldo gemuteerd door ontvangen rente en aflossing (€ 1.943.234) en de kosten voor het beheer door de NOM (- € 407.500).

11. Kortlopende schulden

      2021     2020
Belastingen en sociale            
verzekeringen   524     454  
Reservering vakantietoeslag   168     154  
Reservering vakantiedagen   159     142  
Projecten   1.917     1.749  
Crediteuren   110     228  
Pensioenen   85     73  
Lening Provincie Drenthe   -     -  
Overige schulden   289     81  
      3.252     2.881

In de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 373.006 (2020: € 343.617) verantwoord, zijnde de projecten die, in de meeste gevallen, een looptijd van langer dan 1 jaar hebben. 

Financiële instrumenten

Algemeen

De NOM maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De NOM handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan de NOM verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de waarde van de desbetreffende posten.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van leningen zijn niet in overwegende mate geconcentreerd bij één of enkele participaties en overige ondernemingen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.

Marktwaarde

De marktwaarde van de in de balans verantwoorde leningen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

De NOM heeft tegen een onderneming een claim ingediend van € 1,5 miljoen, die door deze onderneming wordt betwist. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch advies – aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële positie, anders dan waarvoor een voorziening is gevormd.

Overige aanspraken

De NOM kan aanspraak maken op een earnoutregeling waarvan de geschatte waarde € 1,9 miljoen bedraagt. Het is nog onduidelijk wanneer hieruit bedragen naar de NOM toe zullen vloeien en derhalve is het bedrag niet opgenomen op de balans.

Daarnaast zijn aan de NOM callopties verstrekt. Aangezien het hierbij veelal gaat om mogelijke investeringen in bedrijven die nog niet de fase hebben bereikt dat er rendement wordt behaald, hebben we deze gewaardeerd op nihil.

Garanties

Er zijn ultimo 2021 geen openstaande garanties.

Lease

Er zijn ultimo 2021 geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand, van waaruit de medewerkers van de NOM werken, aan de Paterswoldseweg 810 te Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. De huurovereenkomst is per 1 november 2019 met 5 jaar verlengd (incl. 6 huurvrije maanden). De restantverplichting op balansdatum bedraagt circa € 0,5 miljoen, waarvan circa € 0,2 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar.

Stortingsverplichtingen

Ultimo 2021 staat er een bedrag van € 16,3 miljoen aan stortingsverplichtingen voor participaties en/of leningen u/g aan 26 ondernemingen gereserveerd.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Het fiscaal compensabel verlies bedraagt ultimo 2021 € 20,4 miljoen. Aangezien het (nog) niet waarschijnlijk is dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat verrekenmogelijkheden worden benut, is dit fiscaal compensabel verlies voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

Fiscale eenheid

De N.V. NOM vormt een fiscale eenheid met de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V. en Drentse Participatiemaatschappij B.V. voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.

BTW

De N.V. NOM heeft bij de Belastingdienst de zaak omtrent het niet terug kunnen vorderen van BTW aanhangig gemaakt. De N.V. NOM is van mening (deels) met BTW belastbare prestaties te leveren. De Belastingdienst kan de beredenering en rekenmethodes van N.V. NOM volgen en heeft verzocht in 2020 suppletieaangiften in te dienen over de periode 2015 t/m 2020. In 2021 is de vordering over 2015 afgerond en is er een vordering op de Belastingdienst van € 595k opgenomen aan nog terug te ontvangen BTW over periode 2016 t/m 2020.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor verwerking resultaat

Bedragen x € 1.000

12. Rente- en provisiebaten

      2021     2020
             
Rente leningen u/g   1.249     1.278  
Rente leningen IAF   310     322  
Rente op liquide middelen   -     -  
Provisies   25     17  
Provisies Aanjaagfonds   2     10  
      1.586     1.627

13. Ontvangen dividenden

Gedurende het verslagjaar is € 737.221 aan dividenduitkeringen ontvangen (2020: € 3.487.771).

14. Opbrengst commissariaten

In 2021 had de NOM bij 4 participaties een zetel in de Raad van Commissarissen waarvoor een vergoeding in rekening is gebracht (2020: 4).

15. Resultaat verkopen participaties

        2021     2020
  Gerealiseerde opbrengst            
  verkopen participaties   43.805     3.735  
Af: Aanschafwaarde            
  participaties   -874     -2.625  
        42.931     1.110
Bij: Vrijval voorziening     124     719
        43.055     1.829

16. Beheer fondsen

De NOM ontvangt een vergoeding voor het volledige beheer van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, MKB Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen en GROEIfonds. Daarnaast voert de NOM voor G-Force Capital en NEW Fonds het administratieve beheer uit en is er een aanvullende beheervergoeding ontvangen voor het beheren van de Corona Overbruggingsleningen namens het Ministerie van EZK. De beheervergoeding is in 2021 uitgekomen op € 2.138.838 (2020: € 2.203.682).

17. Saldo van dotaties aan de voorziening voor financiële vaste activa

      2021     2020
             
Dotatie/vrijval voorziening voor participaties   1.382     127  
Dotatie/vrijval voorziening voor vorderingen            
op participaties   1.115     -1.292  
Dotatie aan voorziening voor overige            
vorderingen   -     -  
Dotatie aan voorziening IAF   -171     917  
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren            
m.b.t. participaties   -     -  
      2.326     -248

18. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een bijdrage in de exploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf en bedraagt maximaal € 1.100.000 in 2021.

19. Additionele financiering

In 2021 resteert er geen saldo aan te ontvangen additionele financiering vanuit de aandeelhouders (2020: € 330.065).

20-21. Bijdrage Provincies en Gemeenten

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe dragen in totaal € 1.950.000 bij in de exploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf (2020: € 1.825.776). 

Vanuit zes gemeenten wordt een bedrag € 50.000 bijgedragen in de kosten die worden gemaakt voor acquisitie.

22. Opbrengst Detachering

In 2021 waren twee werknemers volledig gedetacheerd aan TCNN. De opbrengst van deze detachering bedraagt in totaal € 251.331.

23. Diensten aan derden

De diensten aan derden bestaan voornamelijk uit verricht projectmanagement voor derden.

24. Personeelskosten

In 2021 waren gemiddeld 52,2 FTE in dienst van de NOM, in 2020 waren dat gemiddeld 49,1 FTE. Alle personeelsleden waren werkzaam in Nederland. De personeelsomvang is als volgt te verdelen over de afdelingen:

      2021     2020
Investeren     23,1     21,4
Ontwikkelen     18,6     18,1
Projecten     -     -
Overhead (incl. administratie en communicatie)     10,5     9,6
      52,2     49,1

De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

      2021     2020
Salarissen   4.708     4.350  
Doorbelaste            
personeelskosten   -663     -431  
Sociale lasten   575     581  
Pensioenlasten   856     810  
Uitzendkrachten   64     6  
Vergoeding woon-werk   35     34  
Overige personeelskosten   598     285  
      6.173     5.635

De doorbelaste personeelskosten bestaan met name uit doorbelasting van uren aan de Provincies Groningen en Drenthe. Daarnaast zijn er uren doorbelast aan de projecten INN2Power, Chemport en Smart Industry Hub.

Vanuit het Ontwikkelbedrijf is er € 17.120 doorbelast aan Investeren in verband met uitgevoerde activiteiten voor het financieringsbedrijf (2020: € 22.671).

Bezoldiging bestuurder

De NOM past vrijwillig de Wet Normering Topinkomens toe (norm 2021: € 209.000).

      2021     2020
Directeur            
Belastbaar loon,            
incl. sociale premies   161.285     151.542  
Pensioenbijdrage**   23.560     21.104  
Totaal     184.845     172.646

Bezoldiging commissarissen
De bezoldiging van de commissarissen bedroeg in 2021 exclusief BTW € 36.323 (2020: € 48.625).
Ultimo 2021 waren 4 commissarissen aan de vennootschap verbonden (2020: 4).

Bezoldiging investment committee
De bezoldiging van de IC Leden bedroeg in 2021 exclusief BTW € 48.000 (2020: € 48.000).
Ultimo 2021 waren 4 IC leden aan de vennootschap verbonden (2020: 4).

25. Overige kosten

      2021     2020
Algemene kosten   1.532     1.274  
Projectkosten   665     581  
Overige kosten   29     44  
      2.226     1.899

Onder de algemene kosten worden onder meer de kosten van huisvesting, automatisering, public relations en accountantskosten verantwoord. Een nadere specificatie van de accountantskosten wordt hieronder weergegeven. De projectkosten bestaan uit de onderzoeks- en beheerkosten van het Financieringsbedrijf en Fonds Support Noord, de acquisitiekosten van Foreign Direct Investment en de kosten van Business Development en Flinc. 

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

      2021     2020
Controle van de jaarrekening   89     94  
Fiscale advisering   117     100  
      206     194

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

26. Belastingen

      2021     2020
             
Resultaat vóór belastingen   40.173     4.729  
             
Latente vennootschapsbelasting   -     -  
Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar   -     -  
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren   -     -  
             
Belasting over het resultaat     -     -

Voor 2021 is de belastingdruk negatief en wijkt hiermee af van de nominale belastingdruk van 15-25%. Dit wordt met name veroorzaakt door baten die vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting op de kasstromen

Het saldo liquide middelen van de NOM is gedurende het boekjaar 2021 met € 62,8 miljoen gestegen, tot € 112,5 miljoen. De positieve kasstroom is met name gerealiseerd door activiteiten binnen Investeren, waarin de verkopen van participaties een grote rol hebben gespeeld. Daarnaast heeft de NOM van haar aandeelhouders een agiostorting ontvangen van € 23,4 miljoen ontvangen. 

Enkelvoudige balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)

      2021     2020
Activa            
Materiële vaste activa            
Inventaris 27   -     -  
      -     -
             
Financiële vaste activa            
Deelnemingen 28   65.586     23.216  
Participaties en Leningen 29 t/m 32   28.667     30.351  
      94.253     53.567
Vlottende activa            
Vorderingen en overlopende activa 33   6.795     2.689  
Liquide middelen 34   111.891     49.540  
      118.686     52.229
             
Totaal activa     212.939     105.796
             
Passiva            
Eigen Vermogen            
Gestort en opgevraagd kapitaal 35   93.110     69.710  
Overige reserves 36   7.185     2.455  
Onverdeelde winst 37   40.175     4.729  
      140.470     76.894
Voorzieningen            
Personeelsvoorzieningen 38     89     88
             
Langlopende schulden 39     4.905     4.609
             
Kortlopende schulden 40     67.475     24.205
           
Totaal passiva     212.939     105.796

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

      2021     2020
             
Resultaat uit deelnemingen   42.370     -590  
Vennootschappelijk resultaat na belastingen   -2.197     5.319  
Resultaat na belastingen     40.173     4.729

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2021

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2021 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering, van resultaatbepaling en van presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, zoals opgenomen in de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen.

Toelichting op de enkelvoudige balans

27. Inventaris

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

28. Deelnemingen

De deelnemingen in VKF III B.V., DPM B.V. en IFNN BV worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop gedurende het boekjaar was als volgt:

        2021     2020
               
  Stand per 1 januari   23.216     22.299  
Bij: Resultaat deelnemingen   42.370     -590  
  Saldo per 31 december     65.586     23.216

29. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

        2021     2020
  Verkrijgingswaarde per            
  1 januari     32.595     34.088
Bij: Nieuwe participaties 1.475   1.158  
  Uitbreidingen / conversies 1.641     2.861    
      3.116     4.019  
Af: Faillissementen /            
  afboekingen -6.639     -2.982    
  Vervreemde participaties -2.504     -2.530    
      -9.143     -5.512  
        -6.027     -1.493
  Nominaal bedrag            
  per 31 december     26.568     32.595
Af: Voorziening     -6.195     -12.060
        20.373     20.535

Het verloop van de voorziening op de participaties was als volgt:

        2021     2020
               
  Voorziening per 1 januari     12.060     14.722
Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat            
  i.v.m. waardeveranderingen 774     -252    
      774     -252  
Af: Vrijval door            
  desinvesteringen /            
  afboekingen /            
  faillissementen -6.639     -2.410    
      -6.639     -2.410  
        -5.865     -2.662
  Voorziening            
  per 31 december     6.195     12.060

30. Vorderingen op participaties

Dit betreffen (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het aandelenkapitaal. Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:

        2021     2020
  Nominaal bedrag            
  per 1 januari     11.665     14.391
Bij: Nieuwe leningen 2.487     1.607    
  Uitbreiding leningen 538     87    
  Bijgeschreven rente 551     586    
      3.576     2.280  
Af: Aflossingen -3.350     -2.703    
  Doorplaatsing / conversie -213     -1.251    
  Afboekingen /            
  faillissementen -774     -1.052    
      -4.337     -5.006  
        -761     -2.726
  Nominaal bedrag            
  per 31 december     10.904     11.665
Af: Voorziening     -5.128     -4.777
        5.776     6.888

Het verloop van de voorziening op de vorderingen was als volgt:

        2021     2020
               
  Voorziening per 1 januari     4.777     7.439
Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            
  waardeveranderingen 1.125     -1.610    
      1.125     -1.610  
Af: Vrijval door            
  desinvesteringen / afboekingen            
  / faillissementen -774     -1.052    
Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            
  voorgaande jaren -     -    
      -774     -1.052  
        351     -2.662
  Voorziening            
  per 31 december     5.128     4.777

31. Overige leningen u/g

Het verloop van de leningen was als volgt:

        2021     2020
  Nominaal bedrag per            
  1 januari     828     876
Bij: Nieuwe leningen -     -    
  Uitbreiding leningen -     -    
  Herstel gecorrigeerde rente            
  voorgaande jaren -     -    
  Bijgeschreven rente -     2    
      0     2  
Af: Aflossingen -578     -50    
  Afboekingen /            
  faillisementen -     -    
      -578     -50  
        -578     -48
  Saldo per 31 december     250     828
Af: Voorziening     -     -
        250     828

Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

        2021     2020
               
  Voorziening per 1 januari     -     -
Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            
  waardeveranderingen -     -    
      -     -  
Af: Vrijval door            
  desinvesteringen / afboekingen            
  / faillissementen -     -    
  Herstel gecorrigeerde voorziening            
  voorgaande jaren -     -    
      -     -  
        -     -
  Saldo per 31 december     -     -

32. Aanjaagfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

33. Vorderingen en overlopende activa

      2021     2020
Te vorderen subsidie inzake            
apparaatskosten   110     440  
Debiteuren   1.317     799  
Projecten   57     156  
Te vorderen belastingen   595     654  
Vordering leningen Lastgevingsovk   -     360  
Vordering beheervergoeding COL   226        
Vordering Prov. Groningen   4.000        
Overige vorderingen   490     280  
      6.795     2.689

In de vorderingen en overlopende activa zitten geen bedragen die betrekking hebben op een periode langer dan één jaar (2020: € 425.784).

34. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen wordt verwezen naar het geconsolideerd kasstroomoverzicht. In de liquide middelen zijn de volgende deposito’s begrepen:

Looptijd tot 2021 2020
Rekening zonder vaste looptijd - € 3,6 miljoen
Rekening zonder vaste looptijd - -
Rekening zonder vaste looptijd - € 7,0 miljoen
  - € 10,6 miljoen

Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedraagt 0,0% (2020: 0,0%).

Van de totaal aanwezige liquide middelen is ultimo 2021 € 108,2 miljoen ondergebracht in een Schatkistbankierenfaciliteit.

Passiva

35. Gestort en opgevraagd kapitaal

57.186 Aandelen A nominaal € 453,78 25.950
57.186 Aandelen B nominaal € 453,78 25.950
Agiostorting aandeelhouders 41.210
  93.110

De verdeling van het aandelenkapitaal per 31 december 2021 is als volgt:

Staat der Nederlanden 50,00%
Provincie Groningen 16,66%
Provincie Fryslân 16,67%
Provincie Drenthe 16,67%
  100,00%

36. Overige reserves

        2021     2020
               
  Saldo begin boekjaar     2.455     7.706
Bij: Winstbestemming: resultaat            
  voorgaand jaar   4.730     -5.251  
        4.730     -5.251
Af: Dividenduitkering   -     -  
Af: Nog te betalen dividend   -     -  
        -     -
  Saldo per 31 december     7.185     2.455

37. Onverdeelde winst

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

        2021     2020
  Stand per 1 januari     4.729     -5.250
Af: Winstbestemming   -4.729     5.250  
Bij: Resultaat boekjaar na belastingen   40.173     4.729  
        35.444     9.979
  Saldo per 31 december     40.173     4.729

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 9 april 2021 is de jaarrekening voorgaand boekjaar vastgesteld en is besloten om de winst ad € 4.729.880 aan de overige reserves toe te voegen.

Voorstel resultaatbestemming

De directie stelt voor om de winst ad € 40.173.256 aan de overige reserves toe te voegen.

38. Personeelsvoorzieningen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

39. Langlopende schulden

      2021     2020
Lening LGO Drenthe   3.391     3.300  
Verstrekte fin. arrangementen   -     360  
COL lening EZK   1.514     949  
      4.905     4.609

In 2018 is een lastgevingsovereenkomst met de Provincie Drenthe overeengekomen ten hoogte van € 3.500.000 en voor de duur van 10 jaar (tot 31 december 2028). Dit saldo is uitgebreid met € 140.000 in 2019. Vanuit dit saldo wordt namens de Provincie Drenthe financiële arrangementen verstrekt. Het saldo is gemuteerd door ontvangen rente en aflossing op deze verstrekte financiële arrangementen (€ 186.518) en de kosten voor het beheer door de NOM (- € 36.033). 

In 2021 zijn er tevens lastgevingsovereenkomsten overeengekomen met de Provincie Groningen en het Ministerie van VWS, voor het verstrekken van financiële arrangementen, van respectievelijk € 4 miljoen en € 5 miljoen. Deze bedragen zijn eind 2021 volledig ingezet, maar heeft nog geen mutatie op plaatsgevonden.

In 2020 is de NOM namens het Ministerie van EZK gestart met het verlenen van Corona Overbruggingsleningen (COL). Hiervoor is in 2020 een lening in de vorm van subsidie ontvangen ten hoogte van een bedrag van € 16.882.988 onder de voorwaarde dat het enkel mag worden aangewend voor het verstrekken van overbruggingskredieten conform de overeengekomen randvoorwaarden. De opgenomen € 1.515.043 is het saldo van de ontvang lening/subsidie minus de uitgezette leningen. Daarnaast is het saldo gemuteerd door ontvangen rente en aflossing (€ 1.943.234) en de kosten voor het beheer door de NOM (- € 407.500).

40. Kortlopende schulden

      2021     2020
Belastingen en sociale            
verzekeringen   524     454  
Reservering vakantietoeslag   168     154  
Reservering vakantiedagen   159     142  
Projecten   1.917     1.749  
Crediteuren   111     228  
Overige schulden   288     82  
Pensioenen   85     73  
Rekening courant VKF III en DPM   64.223     21.323  
      67.475     24.205

In de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 373.006 (2020: € 343.617) verantwoord, zijnde de projecten die, in de meeste gevallen, een looptijd van langer dan 1 jaar hebben. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Overige aanspraken

De NOM kan aanspraak maken op een earnoutregeling waarvan de geschatte waarde € 1,9 miljoen bedraagt. Het is nog onduidelijk wanneer hieruit bedragen naar de NOM toe zullen vloeien en derhalve is het bedrag niet opgenomen op de balans.

Daarnaast zijn aan de NOM callopties verstrekt. Aangezien het hierbij veelal gaat om mogelijke investeringen in bedrijven die nog niet de fase hebben bereikt dat er rendement wordt behaald, hebben we deze gewaardeerd op nihil.

Garanties

Er zijn ultimo 2021 geen openstaande garanties.

Lease

Ultimo 2021 zijn er geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand, van waaruit de medewerkers van de NOM werken, aan de Paterswoldseweg 810 te Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. De huurovereenkomst is per 1 november 2019 met 5 jaar verlengd (incl. 6 huurvrije maanden). De restantverplichting op balansdatum bedraagt circa € 0,5 miljoen, waarvan circa € 0,2 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar.

403-verklaring

Inzake alle 100% geconsolideerde deelnemingen is een 403-verklaring afgegeven (artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek). Hiermee is de N.V. NOM hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande en latere schulden uit rechtsverhoudingen aangegaan door de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V., Drentse Participatiemaatschappij B.V. en InnovatieFonds Noord-Nederland B.V.

Fiscale eenheid

De N.V. NOM vormt een fiscale eenheid met de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V. en de Drentse Participatiemaatschappij B.V. voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.

Stortingsverplichtingen

Ultimo 2021 staat er een bedrag van € 16,3 miljoen aan stortingsverplichtingen voor participaties en/of leningen u/g aan 26 ondernemingen gereserveerd.

BTW

De N.V. NOM heeft bij de Belastingdienst de zaak omtrent het niet terug kunnen vorderen van BTW aanhangig gemaakt. De N.V. NOM is van mening (deels) met BTW belastbare prestaties te leveren. De Belastingdienst kan de beredenering en rekenmethodes van N.V. NOM volgen en heeft verzocht in 2020 suppletieaangiften in te dienen over de periode 2015 t/m 2020. In 2021 is de vordering over 2015 afgerond en is er een vordering op de Belastingdienst van € 595k opgenomen aan nog terug te ontvangen BTW over periode 2016 t/m 2020.

Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren er gemiddeld 53,8 (50,7 fte) medewerkers in dienst (2020: 51,3 - 49,1 fte).

In 2021 waren er 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: 0).

Resultaat deelnemingen

Het resultaat uit deelnemingen betreft het saldo van de resultaten van Venture Kapitaal
Fonds III B.V., B.V. Drentse Participatiemaatschappij en InnovatieFonds Noord-Nederland B.V.


Groningen, 7 april 2022

Directie

  • Dina Boonstra

Raad van Commissarissen

  • Gertjan Lankhorst, Voorzitter
  • Ben Woldring
  • Pauline Rengers-Loudon
  • Elze Vonk
  • Jan Kruse (non-voting member)

Volgend hoofdstuk: 09 Overige gegevens