Spring naar inhoud

Bijlage

Overzicht stakeholderdialogen

Stakeholder Type en frequentie van dialoog Bespreekpunten in 2021
Ondernemingen in de regio Regelmatig 1-op-1 contact, op bijeenkomsten Strategie van de onderneming, maatschappelijke en economische trends en de kansen die daaruit voortkomen, speerpunten in Noord Nederland, activiteiten van de NOM
Ondernemingen in het NOM portfolio Voortgangsgesprekken, aandeelhoudersvergaderingen Strategie van de onderneming, (financiële) performance, kansen en bedreigingen
Aandeelhouders (Ministerie van EZK & Provincies) Aandeelhoudersvergadering (1x per jaar), regelmatig overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau Status van lopende programma's, regionale fondsen, strategisch kader, ontwikkelen nieuw meerjarenplan 2021-2024
Subsidieverstrekkers (Ministerie van EZK & Provincies) Structureel 4 tot 5 keer per jaar overleg, zeer regelmatig contact Jaarplan 2021, meerjarenplan 2021-2024, missiegedreven innovatiebeleid, status van lopende programma's, status acquisitie
Lokale overheden Regelmatig overleg met de grotere gemeenten Ontwikkeling binnen de gemeente, activiteiten van NOM, lopende projecten, kansen en bedreigingen
Werknemers Wekelijks gezamelijk tijdens de Monday morning meeting, maandelijks of wekelijkse teammeetings, zeer regelmatig 1-op-1 gesprekken Ontwikkelingen binnen de NOM, voorgang projecten, persoonlijke ontwikkeling
Ondernemingsraad Maandelijks overleg Arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling
Andere ROM's, EZK, partners InvestinHolland, NFIA, Trade & Innovate NL Regelmatig bijeenkomsten op directieniveau en operationeel niveau Strategie ROM's, afstemming (gezamenlijke) programma's op het gebied van Innoveren en Internationaliseren, InvestinHolland strategie 2020-2024
Kennisinstellingen en Campus Groningen Regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau Samenwerking op strategisch niveau, proposities voor acquisitie, gezamenlijk Business Development Projecten en programma's
Clusterorganisaties Regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau Afstemmen van activiteiten, afstemmen van strategie
Banken en overige financiers Frequent, niet structureel contact op alle niveaus Proposities van de NOM, delen van leads, gezamenlijk financieren

Ketenverantwoordelijkheid

De keten van de NOM loopt vanaf de leveranciers waar de NOM inkoopt tot en met de bedrijven waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. Als dienstverlener ligt onze ketenverantwoordelijkheid dan ook primair bij de bedrijven en projecten in Noord-Nederland waarbij we betrokken zijn.  

Duurzaamheid in ons investeringsbeleid

Veel van de organisaties waar wij mee werken houden zich vanuit hun product of dienstverlening bezig met duurzaamheid. Vanuit onze strategie zijn wij sterk gefocust op ondernemingen en andere stakeholders die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van efficiënte productie, duurzame energie en circulariteit en gezondheid, zoals omvat in de transitiethema's Slimmer, Duurzamer en Gezonder.

De NOM beoordeelt of het investeert in een bedrijf of deelneemt aan een project, en duurzaamheid en maatschappelijke impact zijn tijdens dit due diligence proces een toetingscriterium. Dat wil zeggen, wanneer een bedrijf zich meldt voor financiering kijken we kritisch of de onderneming zich bewust is van deze thema's. Wordt er bijvoorbeeld in het business plan gesproken over verduurzaming, of helemaal niet? Als een ondernemer niet bezig is met duurzaam ondernemen, en bijvoorbeeld nog volledig gebruik maakt van fossiele brandstoffen, dan nemen we dat zeker mee in de investeringsbeslissing. Voor ondernemingen die al in ons portfolio zitten zullen we deze thema's, samen met diversiteit, ook op de agenda zetten.

Ook worden gedurende het due diligence proces milieurisico's en risico's ten aanzien van mensenrechten goed bekeken. Indien het de NOM bekend is dat bij potentiële participaties of partners in projecten sprake is van bijvoorbeeld schending van de mensenrechten, omkoping en corruptie, niet naleven van wet- en regelgeving of grote milieurisico’s, heeft dat tot gevolg dat de NOM niet zal investeren in het bedrijf of niet zal samenwerken in een project. Zodoende onderschrijft de NOM de ILO en OESO richtlijnen. Daarnaast verwachten wij van onze ketenpartners dat zij misstanden rondom mens en milieu ten alle tijden willen voorkomen.

Duurzaam inkoopbeleid

Als relatief kleine organisatie hebben de producten die wij inkopen geen materiële impact of risico's vanuit duurzaamheidsperspectief. Uiteraard probeert de NOM bij de inkoop van producten en diensten de principes van duurzaam inkopen maximaal toe te passen, maar gezien de beperkte rol als ketenpartner ten aanzien van leveranciers heeft de NOM geen formeel duurzaamheidsbeleid geformuleerd.

In het inkoopproces zijn momenteel nog geen waarborgen ingebouwd om toeleveranciers met een verhoogd risicoprofiel te identificeren en er is niet vastgesteld hoe te handelen indien toeleveranciers zich niet houden aan interne of externe codes. Indien misstanden aan het licht komen, zullen wij ten alle tijden in gesprek gaan met de desbetreffende partij. Dit scenario is tot nu toe nog niet voorgekomen. Om die reden hebben wij nog geen herstelprocedures vastgesteld voor wanneer er sprake is van misstanden in de keten.